Kaapstad Nelson Mandela  Oostkaap Miriam Makeba


Voorpagina
Over het Xhosa
Alfabet
Handige woorden en zinnen
Taalcursussen
Voorbeeldteksten
Contact
Talennet
Links

Beroepen - Amachule

 

 

bakker umbhaki
slager isilarha
kok -pheka
visser umlobi
boer umlimi
jager umzingeli
smid umthungi wentsimbi
loodgieter umlungisi wemibhobho yamanzi
schilder umntu opeyintayo
politicus umpolitiki
acteur umdlali-qongeni
leraar umhlohli
ambtenaar umsebenzi karhulumente
chauffeur umqhubi
piloot umqhubi wenqwelomoya
stewardess umququzelelikazi
postbode unoposi
arbeider umsebenzi
directeur Intloko-mlawuli
ondernemer usomashishini
kapper Umlungisi-nwele
verkoper umthangise
schrijver umbhali
journalist intatheli
redacteur umhleli
architect umyili wezakhiwo
ingenieur injineli
kunstenaar igcisa
muzikant umculi
arts ugqirha
tandarts ugqirha wamazinyo
dierenarts ugqirha wezilwanyana
verpleegkundige umongikazi
psycholoog ugqirha wezengqondo
psychiater umazi wezifo zengqondo
manager umphathi
militair injoni
professor injingalwazi
wetenschapper inzululwani
makelaar umntu ocebiza ngemali
schoonmaker umcoci
tolk umtoloki
vertaler umguquli-lwimi
boekhouder umbali-mali
advocaat iqwetha
rechter ijaji
politieagent ipolisa
brandweerman umcimi-mlilo
bewaker umantshingilane
notaris umntu onamagunya ngokomthetho okungqinela amaxwebhu nengxelo efungelweyo

 

 

 


 

© Harmen Schoonekamp | Contact |

 

 
Advertenties

Met reclameopbrengsten wordt het onderhoud van de site betaald en sparen we voor nieuwe investeringen zoals geluidsbestanden.
Wilt u ook adverteren op deze site?